Tin video

Gia tăng tin giả liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội

 

Theo VTV

https://vtv.vn/video/gia-tang-tin-gia-lien-quan-den-covid-19-tren-mang-xa-hoi-513565.htm