HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT, PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ VỚI TIN GIẢ 

(1) Cần kiểm chứng nguồn tin, xem thông tin đó đến từ nguồn nào, nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng cần cảnh giác. 

(2) Khi phát hiện tin giả cần thông báo về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam bằng các cách sau:

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ